Masterclass Klimaatadaptatie bij Lentiz | MBO Westland - World Horti Center
25.09.2018

Masterclass Klimaatadaptatie

Floris Bogaard, lector Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam, en Tiemen Maris, trainee bij gemeente Westland, verzorgden een speciale gastles voor studenten van de Lentiz mbo-opleiding Watermanagement. Floris, autoriteit op het gebied van onderzoek naar water-gerelateerde aanpassingen aan het klimaat is samen met Tiemen betrokken bij het project SPONGE2020. 

Klimaat-adaptieve maatregelen World Horti Center
Op het terrein van World Horti Center zijn een aantal proeven in gang gezet inzake regenwatervoorzieningen. Zo zijn er bij de parkeerplaats links van de ingang water passerende verhardingen aangelegd. Ook is er een Wadi (locatie voor water afvoer, drainage en infiltratie) aangelegd. In het kader van het project wordt onderzoek verricht naar de efficiency en staat van deze voorzieningen. Het eerste onderzoek heeft plaatsgevonden net na de aanleg. Nu zullen vervolgonderzoeken gaan plaatsvinden om de effectiviteit in de tijd te bepalen en ook welk onderhoud dit soort voorzieningen nodig heeft. Lentiz-studenten van MBO Westland zullen dit de komende tijd uitvoeren. Er zullen metingen worden uitgevoerd op diverse locaties, waaronder bij World Horti Center. Ook zullen er vergelijkingen worden gemaakt met onderzoeken die elders hebben plaatsgevonden.

Studenten spelen rol
De studenten kregen informatie over het project en over activiteiten die rondom World Horti Center plaatsvinden. Diverse studenten zullen de komende tijd meehelpen bij dit project als voorbereiding op hun afstudeerstage later dit jaar.

SPONGE2020
In een internationaal samenwerkingsverband werken Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden samen aan maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen in met name dicht bewoonde gebieden. SPONGE2020 richt zich op het vinden van oplossingen voor opvang van waterpieken in stedelijke omgevingen. Met andere woorden: hoe kunnen we de waterbergende mogelijkheden in steden beter maken zodat de stad weer als spons (sponge) gaat werken?

Westland en SPONGE2020
De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland werken samen met bewoners en bedrijven aan een leefomgeving die aangepast is aan het veranderende klimaat. Buien worden steeds zwaarder en grilliger en de kans op wateroverlast neemt daarom toe. Om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan, wordt er gewerkt aan het optimaal benutten van de beschikbare ruimte voor regenwater en het vergroten van de sponswerking van het gebied. Zo kan het regenwater langer worden vast gehouden, geïnfiltreerd en hergebruikt.