“De strijd tegen water wordt een strijd om water” - World Horti Center
27.06.2019

“De strijd tegen water wordt een strijd om water”

De hoogtepunten van de Themadag Water die World Horti Center gezamenlijk organiseerden op een rijtje

De Waterdag die Glastuinbouw Nederland in samenwerking met het World Horti Center op dinsdag 25 juni organiseerde, trok zo’n 150 belangstellenden. Na een algemene inleiding door Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland, trokken de telers groepsgewijs langs lezingen en presentaties. Het gevarieerde programma bood een breed beeld van de lopende initiatieven en onderzoeksprojecten die de beschikbaarheid van schoon zoet water tot in lengte van jaren moeten garanderen.
 
In de afgeladen collegezaal van de in het WHC gevestigde Lentiz MBO Westland schetste Vooijs het langjarige perspectief voor het waterbeheer binnen en buiten Nederland. De rode draad daarin is het gegeven dat de beschikbaarheid van voldoende zoet water steeds minder vanzelf spreekt. Als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling krijgen we te maken met langere perioden van droogte en toenemende verzilting van het grondwater. Tegelijkertijd komen er meer hoosbuien die overlast geven, mede omdat de oppervlakte verhard terrein door verstedelijking en bevolkingsgroei blijft toenemen.

“In grote delen van de wereld wordt de watervoorziening echt een probleem”, stelde Vooijs vast. “Ook wij moeten ons daar tegen wapenen. Nederland is altijd een kei geweest in het afvoeren van water”, merkte hij op. “Nu ligt er een nieuwe uitdaging, die om duurzame oplossingen vraagt. De strijd tegen water wordt een strijd om water. Dat is een zorg van ons allemaal.”

Kennis in je Kas
De glastuinbouw is al druk doende om water efficiënter te benutten en de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater tot nul te reduceren. Het is bovendien de enige sector die erin is geslaagd om de uitstoot van CO2 volgens afspraak te reduceren. Vanwege die prestaties is de overheid bereid om veel geld te investeren in onderzoek dat de sector kan helpen om die verduurzaming voort te zetten. Daar moeten de ondernemers dan ook wel zelf aan mee willen betalen. De oude PT-pot waaruit de onderzoeksprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof tot voor kort werden gefinancierd, is nu leeg. Om de voortzetting van deze programma’s en ander toekomstig onderzoek te garanderen, heeft Glastuinbouw Nederland in overleg met de aangesloten telers onder de noemer Kennis in je Kas (KijK) een nieuw onderzoeksfonds in het leven geroepen, dat op basis van een areaalsafhankelijke bijdrage (350 euro per ha glas per jaar) wordt gevuld. Er is ook een Programmaraad gevormd waarin leden zitting hebben. “Jullie staan dus zelf aan het roer”, hield Vooijs de aanwezige telers voor. “De programma’s draaien voorlopig door volgens plan, maar hoe dat de komende jaren invulling krijgt, is aan jullie.”

Glastuinbouw Waterproof
Binnen het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof lopen momenteel zeven initiatieven die de sector en andere stakeholders vooruit moeten helpen op het gebied van verantwoord waterbeheer: COASTAR, Rainlevelr, Effluent water gebruiken als gietwater, Omgaan met natrium, Microbiële sturing van gietwater voor een weerbaar gewas, Waterkwaliteit snel in beeld en Zorgplicht grondgebonden teelten. Vooijs liet met enkele voorbeelden zien dat daarmee concrete vooruitgang wordt geboekt. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. De voorzitter van Glastuinbouw Westland nodigde de aanwezigen daarom uit om hun tijd goed te benutten en kennis te nemen van alles wat er die middag te zien en te horen was.

Bekijk hier de presentaties van de bijeenkomst.

Gepubliceerd door Glastuinbouw Nederland op 26-07-2019

Tekst: Jan van Staalduinen