Screeningsonderzoek naar de bestrijding van Bemisia en trips - World Horti Center
08.10.2020

Screeningsonderzoek naar de bestrijding van Bemisia en trips

Twee onderzoeken met diverse middelen vinden plaats in de kassen van Proeftuin Zwaagdijk en World Horti Center.

De toepassing van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) vindt steeds verfijnder plaats. Meer en meer wordt gezocht naar de juiste balans in biologie - chemie - technologie. Om de ziekten en plagen te beheersen, danwel corecties toe te passen als de balans wegvalt blijven gewasbeschermingsmiddelen in een medicijnkast van belang. Dit vraagt om meer kennis in de werking en toepassing van deze middelen. Heeft het middel een contactwerking of is het systemisch? Werkt het op de volwassen insecten of de larven? Is de werking kortstondig of langdurig? Werkt het heel specifiek of dood het ook de biologie af? Vragen die heel belangrijk zijn bij de beheersing van ziekten en plagen. Zeker nu het aantal toepassingen op de etiketten sterk is verlaagd.

Van middel naar strategie

De keren dat het middel wordt toegepast, moet heel bedacht worden ingezet. Het vraagt steeds meer om een strategische aanpak. De vraag om meer kennis over correctiemiddelen staat hoog geprioriteerd bij de ondernemersgroep Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland, die tevens het adviesorgaan is voor de programmaraad van de Stichting Kennis In Je Kas (KIJK). Dit jaar is mede met financiering van KIJK een doorlopend onderzoekprogramma gestart. In samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk worden diverse biologische en chemische middelen getest tegen diverse gewasoverschrijdende ziekten en plagen.

Het doel van dit onderzoek is meer inzicht in de effectiviteit van diverse biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen en maatregelen, die preventief dan wel ter correctie ingezet kunnen worden voor bestrijding c.q. beheersing van ziekten en plagen. Als basis wordt hiervoor de knelpuntenlijst aangehouden. De keuze van de onderzoeken en pilotgewassen worden gedaan in afstemming met de leden van de ondernemersgroep Plantgezondheid.

Onderzoek met financiering via KIJK

Op dit moment vinden twee onderzoeken plaats in de kassen van Proeftuin Zwaagdijk en in World Horti Center. Gekozen is voor een screeningsonderzoek naar de bestrijding/beheersing van Bemisia (pilotgewas paprika) en trips (pilotgewas roos). Diverse chemische en biologische middelen worden getest. Kennisdeling over werking middelen en toepassing zijn cruciaal en duidelijk onderdeel van dit onderzoek. Parallel startte een labonderzoek met chemische middelen om te kijken naar mogelijke resistentie van trips uit de praktijk. De resultaten worden nader besproken met de ondernemersgroep Plantgezondheid en komen via www.kennisinjekas.nl beschikbaar voor alle glastuinbouwondernemers. Uiteraard wordt het verloop van het onderzoek ook gedeeld met de toelatingshouders en leveranciers van deze middelen.

Gepubliceerd door Glastuinbouw Nederland op 8 oktober 2020