Sierteelt bundelt krachten voor meer verantwoorde productie - World Horti Center
02.07.2019

IMVO convenant sierteeltsector wordt vanmiddag ondertekend in World Horti Center

Sierteelt bundelt krachten voor meer verantwoorde productie 

Vandaag wordt in World Horti Center het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen convenant sierteeltsector ondertekend. De Nederlandse sierteeltsector heeft samen met de overheid, een vakbond en een NGO, afspraken gemaakt over meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen. Het convenant wordt breed ondersteund door de sector en naar verwachting zullen in de komende maanden nog meer bedrijven aansluiten. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tekenen het convenant namens de Rijksoverheid. Vanuit de sector wordt het getekend door individuele bedrijven, Royal FloraHolland en vertegenwoordigende organisaties.

In eerste instantie worden op sector- en bedrijfsniveau sociale en milieurisico’s in kaart gebracht. Daarbij wordt geholpen door overheid, vakbond en NGO. In het eerste jaar worden in elk geval al projecten gestart op het gebied van leefbaar loon en de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu.

Brede scope
De scope van het convenant beslaat de ketens voor de veredeling en de productie van bloembollen, uitgangsmateriaal, snijbloemen, snijgroen, bomen en pot- en perkplanten. Nederland is een belangrijk knooppunt in de internationale sierteelthandel. Nederland exporteert wereldwijd voor 6 miljard euro aan bloemen en planten en importeert voor ruim 600 miljoen euro bloemen uit Afrika en ruim 100 miljoen uit Zuid-Amerika. Belangrijke importlanden zijn Kenia, Ethiopië, Ecuador en Colombia. Circa 600 Nederlandse handelsbedrijven zijn internationaal actief.

Het convenant is tot stand gekomen na een periode van intensief overleg onder leiding van de Sociaal-Economische Raad. Het bouwt voort op het bestaande sectorinitiatief Floriculture Sustainability Initiative (FSI). De uitvoering van het convenant zal worden begeleid door IDH, the Sustainable Trade Initiative.

Waarom dit convenant?
Bedrijven moeten zich inspannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. De maatschappij en de overheid verwachten dit. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO). In Nederland zijn in de vorm van IMVO-convenanten inmiddels in 10 sectoren afspraken op dit gebied gemaakt.

Het IMVO convenant Sierteeltsector wordt ondertekend door:
Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – AFRI FLORA - Albert Heijn - Dümmen Orange - Dutch Flower Group - Fleura Metz – Floratradeconsult - Royal Lemkes - Waterdrinker – HIVOS – FNV – Royal FloraHolland – Glastuinbouw Nederland – Tuinbranche Nederland – Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten.

Steunbetuigers zijn:
Chrysal – Koppert – Max Havelaar – Stichting MPS – Stichting Natuur en Milieu

Minister Carola Schouten (LNV)
“Het is goed dat de sector is gekomen tot een breed gedragen IMVO-convenant sierteelt. De Nederlandse sierteeltsector is toonaangevend. Onze bloemen zijn bekend tot in alle uithoeken van de wereld – neem bijvoorbeeld de jaarlijkse Paasviering op het St. Pietersplein in Rome. Dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Met dit convenant wil de Nederlandse sierteeltsector geïntegreerde gewasbescherming en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stimuleren. Een noodzakelijke ontwikkeling die ik toejuich en op de voet zal volgen, ook omdat het in lijn ligt met de onlangs gelanceerde Toekomstvisie gewasbescherming 2030."

Mariëtte Hamer, voorzitter SER
“Het convenant Sierteeltsector is een krachtig instrument om gezamenlijk de productieketen van de wereldwijde sierteeltsector transparanter te maken. Risico’s op bijvoorbeeld het gebied van leefbaar loon of met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen zo worden opgespoord en aangepakt. Daarmee dragen we bij aan verbetering voor mens en milieu.”  

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV
“Vrijheid van organisaties, deugdelijke collectieve onderhandelingen: ze zijn beide onmisbaar voor een leefbaar loon van werkenden hier en buiten Nederland. Een convenant als dit is pionieren. Maar uiteindelijk moeten we samen aan de slag om mens en milieu eindelijk in balans te brengen met de winst waar de bedrijven zo verzot op zijn.”

Jakob Treffers, Managing Director Supply Chain bij Dümmen Orange
“Dümmen Orange is actief op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR), voor duurzaam beleid en continue verbetering van werkomstandigheden van onze medewerkers wereldwijd. Het IMVO convenant Sierteeltsector is een nieuwe stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele keten. Namens Dümmen Orange kijk ik er naar uit om met de overige partijen een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere verduurzaming van de sector.”

Marco van Zijverden, CEO van Dutch Flower Group
“Dutch Flower Group is als familie van handelsbedrijven wereldwijd actief in de sourcing en verwerking van bloemen en planten en de belevering van de internationale groothandel en retail. “Wij werken sinds vele jaren pro-actief binnen de internationale keten samen om te verduurzamen. Daarbij staat transparantie voor ons centraal. Met het IMVO convenant sierteeltsector versterken we de ketensamenwerking om belangrijke duurzaamheidsthema’s met vereende kracht aan te pakken. Zonder duurzaamheid is er geen toekomst.”

Edwin Huizing, directeur Hivos
“Voor Hivos is het sierteeltconvenant een belangrijke stap op weg naar verbetering van de arbeidsomstandigheden en lonen voor de mensen aan het begin van de keten. Hivos zal er op toezien dat het convenant geen papieren tijger zal zijn maar echt een verschil weet te maken. Het wordt tijd dat er écht iets gaat veranderen.”

Steven van Schilfgaarde, CEO Royal FloraHolland
“Royal FloraHolland onderschrijft de doelstellingen zoals opgenomen in het convenant. Door samenwerken zetten we een stap vooruit. Verduurzamen biedt kansen voor onze sector, onze kwekers en onze marktplaats. Wij zijn met onze leden, zowel in Nederland als in het buitenland, daarover intensief in gesprek. De vraag naar duurzaam gekweekte bloemen en planten, met transparante en betrouwbare productinformatie, neemt snel toe. Veel kwekers spelen daar nu al op in. Waar nodig ondersteunen wij kwekers daarbij.”

Joost Oorthuizen, Executive Director, IDH
“Het convenant versterkt de internationale agenda van het Floriculture Sustainability Initiative, en dit zal de verduurzaming van de sector versnellen. Het is bemoedigend te zien dat het convenant een mix is van gezamenlijk optrekken bij due dilligence en sector mapping, en ook gelijk twee belangrijke thema’s oppakt; leefbaar loon en verlaging van impact van gewasbeschermingsmiddelen.”

Michel van den Bogaard, bestuurder, AFRI FLORA
“AFRI FLORA is verheugd met de totstandkoming van het IMVO Convenant Sierteelt. Als ondertekenaar van het convenant kijken wij uit naar de samenwerking met alle partijen voor de verdere verduurzaming van de keten. Dit convenant geeft het startschot om gezamenlijk verder te werken aan een duurzame en eerlijke sector die met veel passie elke dag weer verse bloemen levert aan zo veel mensen”.

Tekst: persbericht Sociaal-Economische Raad